Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuję uczestników projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”, że od dnia 28.09.2018 r. wznawia wypłatę środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.

Dodatkowy nabór uczestników do projektu„Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

RPO 8.3

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuję, że ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu „Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.

Warunkiem wzięcia udziały w dodatkowym naborze jest ukończone szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”.

 

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy osób z terenów wiejskich w województwie Kujawsko-Pomorskim i pomoc w samozatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy czym min. 80% beneficjentów musi pochodzić z powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka.

 

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Zakwalifikowani uczestnicy w ramach projektu mogą uzyskać:
- dotację do kwoty ok. 27 000 zł  (maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej) na stworzenie dla siebie miejsca pracy
- wsparcie pomostowe finansowe w okresie od 6 do12 m-cy 
- wsparcie doradczo – szkoleniowe

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są od 28.05- 01.06.2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica codziennie w godz. 8.00 – 16.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami 56 687-39-09 lub 726-088-408

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Formularz rekrutacyjny.doc

Formularz rekrutacyjny.pdf

Karta oceny doradcy zawodowego

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena formalna

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - ocena merytoryczna

Nabór wniosków o dotację dla V naboru uczestników

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  realizator projektu „Szansa dla Aktywnych -Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” ogłasza nabór wniosków na dotację.

Nabór dotyczy uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo podstawowe.

Przyjmowanie wniosków o dotacje wraz z załącznikami należy składać w terminie od 21-28.03.2018 r. do godziny 16:00

Poniżej załączamy „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.doc

Biznesplan.doc

Załącznik_1_do_biznesplanu_-bez liczenia.xlsx

Załącznik_1_do_biznesplanu_-sam liczy.xlsx

Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu.pdf

Karta oceny formalnej biznesplanu.pdf

Karta oceny merytorycznej biznesplanu.pdf

Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx

Oświadczenie _1.doc

Oświadczenie _2.doc

Oświadczenie _3.doc

Zaświadczenie-1.pdf

 

Pytania można kierować do swoich doradców lub do pracowników biura projektu tel. 56 687-39-09 lub 726-088-408

Wyniki rekrutacji „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” - VI nabór

RPO 8.3

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że zakończyła się procedura rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych złożonych podczas VI naboru uczestników do projektu.
VI nabór trwał od 13.02.2018-16.03.2018.

Złożonych zostało 14 formularz rekrutacyjny. Do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostało 13 osób.

 

Lista rankingowa

 

Wsparcie pomostowe nabór od 26.03-6.04.2018

RPO 8.3

Uczestnicy projektu "Szansa dla Aktywnych - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy", którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności  gospodarczej mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z zestawieniem planowanych wydatków będą przyjmowane w biurze projektu od dnia 26 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Wniosek i zestawienie  wraz z oświadczeniem o otrzymaniej pomocy de minimis należy złożyć w 1 egzemplarzu podpisać i parafować strony.

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.pdf

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.doc

Zestawienie planowanych wydatków miesięcznych w ramach wsparcia pomostowego.docx

Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx

 

 

Dodatkowe informacje